POLAROID 003
 
ÎNTRE / BETWEEN PERIBOINA ŞI PARCHEŞ
 
- o altă privire asupra Deltei - another look at Delta -

 

Expoziţie de grafică, pictură / aparatură şi fotografie polaroid
drawing, pictures exhibition / images and polaroid cameras
august 2017
ARGAMUM - Jurilovca, Capul Dolojman
autor: Adrian TIMAR

 

P.S. Polaroid 003 - expunere în pustiu... exposure in the wilderness ...
 

     Ceapa prăjită nu face bine la ficat, tutunul dăunează grav sănătăţii, viteza dăunează autostrăzii… şi aşa mai departe: Turismul dăunează Deltei.

     Lucrările expuse propun o abordare a imaginii Deltei din acest unghi, încercînd identificarea “dăunatorilor” Deltei, lucrări, pentru care lacul nuferilor galbeni şi sălciile plîngînde de verde ale peisagiştilor melancolici pot să nici nu existe… E drept, consider că este corect să defineşti realitatea. Expoziţia anterioară, prezentată la Braşov şi la Tulcea, a avut ca temă descoperirea Deltei: „Dând cu mâna stuful la o parte...” Prezenta expoziţie este continuarea descoperirii, şi identificarea zonelor de conflict. De aceea, culorile din lucrări sunt cele regăsite în Deltă, dar agresiv prezente, în context dramatic, cotidian, transformîndu-se ca un ţipăt vesel de copil într-un ţipăt de durere surdă, spaimă... De cîţiva ani cutreierînd între Sinoie, Parcheş, Ceatalchioi, Lumea Deltei Romantice nu am regăsit-o, am găsit însă o Deltă zbuciumată, haotică, dezorientată. Tradiţia, echilibrul locurilor mai este prezent, vag, regăsind valori în gesturi ale puţinilor localnici rămaşi în zonă, în atitudinea confuză a vietăţi lor, pînă în felul în care curge apa pe canalul Sireasa determinînd înmulţirea sau regresul speciilor habitatului acvatic. Pictorii n-au schimbat Delta, şi nici eu nu pot să o schimb. A încercat savantul Grigore Antipa, propunînd lucruri tentante, dar astăzi discutabile. Poate, aduc însă o umbră de seriozitate asupra fiecăruia care trece prin Deltă, fie că pescuieşte, îşi caută vaca, face un grătar sau prospectează o afacere.

     Roasted onions are not good at the liver, tobacco is bad for health, speed is damaging to the highway ... and so on: Tourism is damaging to the Delta.

     The exposed artworks propose an approach to the image of the Delta from this angle, trying to identify the "pests" of the Delta, artworks, for which the lake of the Yellow Waters and the teeming whims of the melancholic landscapes may not even exist ... It is right, I think it is right to define the reality. The previous exhibition, presented in Braşov and Tulcea, had as a theme the discovery of the Delta: "Putting the reed to one side with the hand..." This exhibition is the continuation of the discovery, and the identification of the conflict zones. That's why the colors in the works are those found in the Delta, but aggressively present in a dramatic, everyday context, they transforming like a cheerful cry of child in a scream of deaf pain, dread... For a few years running between Sinoie, Parcheş, Ceatalchioi, the Romantic Delta World did not find it, but we found a tumultuous, chaotic, disoriented Delta. Tradition, equilibrium of places is still present, vaguely, finding values in the gestures of the few locals left in the area, in the confused attitude of their lives, as the water flowing on the Sireasa canal, causing the multiplication or regression of the species of the aquatic habitat. The painters did not change the Delta, and I cannot even change it. He tried Professor Grigore Antipa, proposing tempting things, but today questionable. Maybe, however, bring a shadow of seriousness to anyone going through the Delta, whether fishing, looking for his cow, make a barbecue or prospecting a business.

     Am găsit potrivită propunerea Domnului Ailincăi de a face o expoziţie “în pustietate”, într-un loc , Orgame, care “a văzut” multă istorie, şi prin aceasta vreau să dau mesajului meu o implicare responsabilă social-istorică. Chiar şi în pustietate: politicienii trebiue să ia decizii pentru apele poluate ale unei jumătăţi din Europa care vin în Deltă de atîţia ani, pescarii “sportivi” să nu lase în urma lor grămezi de gunoaie, pensiunile să nu-şi mai facă piscine, turiştii să-i asculte pe băştinaşi, nu manele şi nici Bach, că le zgîrie pe păsări în urechi… Poţi să constaţi că mulţi locuitori ai Deltei sunt conştienţi că au pierdut totul, nici cargourile nu le mai aruncă iarna scînduri pentru foc, despre fetele din Sfiştofca mai amintesc doar ruinele caselor, politicienii probează motoare Volvo şi Honda, iar turiştii de la pensiuni cu AC le fac poze digitale cu telefoane 4G … şi astea aşa, numai cîteva secvenţe … ca ghid turistic reinventat, să ştiţi ce să faceţi în Deltă. Poate în pustiu vocea se aude mai bine, mesajul e mai clar. Nu trebuie făcut mult, doar puţin, constant, sau cum se spune : numai doar decât puţin      I found a good fit for Mr. Ailincăi's proposal to make an exhibition "in the wilderness", in one place, Orgame, who "saw" a lot of history, and through this I want to give my message a responsible socio-historical involvement. Even in the wilderness: Politicians have to make decisions for the polluted waters of half of Europe that have been coming to the Delta for so many years, anglers “passionate” do not leave behind piles of rubbish, pensions should stop swimming pools, tourists listen to the natives, not “manele” and Bach, to scratch the birds in their ears ... You can find that many Delta inhabitants are aware that they have lost everything, nor the cargo ships are no longer threw boards for fireplaces anymore, about the girls from Sfiştofca remember only the ruins of the houses, the politicians are testing the Volvo and Honda engines, and tourists from AC hostels make digital pictures with 4G phones ... and so, only a few sequences... as a reinventing tourist guide, you know what to do in the Delta. Perhaps in the wilderness the voice is resonate better, the message is clearer. You do not have to do much, just a little, constantly, or as it says: only than a little bit.
   
“ O altă privire asupra Deltei”

serie de 11 lucrări - Fotografie polaroid, FP100, digital print, tempera Reeves, laviu, tuş chinezesc pe hârtie Agrippina 43x61 cm

1. Între căruţa cu covoare şi inaccesibila pădure de stuf şi sălcii, nuferii sunt chromofoni, chromofagi, chromofili şi chromofobi.

2. Între Bella Marina şi cherhanaua închisă pescari îşi scot vintirele goale pe ponton...

4. Între Bella Marina şi Casa Pescarilor parchează jeepurile DNA – dacă e peşte, să nu pută...

5. Între un răsărit noros pe Popina şi bărcile întoarse cu fundul în sus, plantele de apă îşi păstrează verticalitatea...

6. Între vechiul ponton din Sarichioi şi nuferii de la Ceamurlia un om îşi pune nevasta să frece covoare pe podul canalului Enisala...

8. Între turişti cu rulote şi bărcile din faţa cherhanalei dărîmate, Anisim o însoţeşte pe sora mai mică la slujba de la ora 7. La întoarcere, mama lor o va certa pe Anushka că a fost la biserică cu bicicleta...

9. Între un fals apus la Sarichioi şi baba Evdochia, fetele se îmbie la scaldă, dar un localnic le apostrofeaza că li se văd ţîţele şi să plece acasă...

10. Între bărcile părăsite de lîngă dig şi pontonul lui Iaşca un excavator draghează la un dig fără rost, ca o autostradă fără început şi fără sfîrşit...

11. Între ceaţa nopţii şi stuful uscat, de un ocru sec, şalăul pendulează între braconieri şi Baza de Cercetare Enisala, pe un soare negru punctiform...

12. Între vederea la stuf şi vederea din hotel, bacul de pe canal vrea să le conţină pe amîndouă, ba chiar mai mult…

18. Între parcare şi turiştii nemţi, baba Evdochia pescuieşte la trei undiţe pe ponton la Sarichioi, că digul este încă sub ape. Nu de alta, da are o pisică...

"Another Look at Delta"

series of 11 papers - Polaroid Photo, FP100, digital print, tempera Reeves, Chinese ink on paper Agrippina 43x61 cm

1. Between the wagon with carpets and the inaccessible reed and willow forest, the water lilies are chromophones, chromofagi, chromophiles and chromophobes.

2. Between the Bella Marina and the closed fishing harbor, the fishermen take their empty creels on the dock ...

4. Between Bella Marina and the Fishermen's House parked the DNA jeep cars - if it's fish, do not stink...

5. Between a cloudy sunrise on Popina and boats turned upside down, the water plants keep their verticality ...

6. Between the old Sarichioi pontoon and Ceamurlia water lily a man puts his wife to scrub carpets on the bridge of the Enisala channel ...

8. Between the caravan tourists and the boats in front of the brought Fishing House, Anisim accompanying her younger sister to the 7-hour mass. On their return, their mother will argue that Anushka was at the church with a bicycle ...

9. Between a fake sunset at Sarichioi and old lady Evdochia, the girls get bathing, but a locals apostrophes them that they can be seen the tits and go home ...

10. Between the boats down here beside dam and the Iaşca dock on excavator dredges to a desolate dam, like a motorway without a beginning and endless ...

11. Between the mist of the night and the dry reed, a tasteless ocher, the walleye swinging between the poachers and the Ensilage Research Base, on a black spotted sun...

12. Between the view to the reed and the view of the hotel, the pontoon boat on the channel want to contain both, and even more so...

18. Between the parking lot and the German tourists, old lady Evdochia fishing with three fishing rods on the dock of Sarichioi, the dam is still under water. Nothing else, but she has a cat...

“Vederi secvenţiale din barcă” serie de 5 lucrări- Tuş chinezesc, laviu, fotografie polaroid transfer pe hîrtie Agrippina 43x61 cm

“Secvenţe aprofundate cu scopul de a înţelege mai bine raporturile din Deltă” serie de 8 lucrări – Pastel cretat, fotografie polaroid transfer pe hîrtie Agrippina 43x61

“Secvenţe direcţionate : foc, apă, aer, stuf” serie de 4 lucrări - pastel şi tempera Reeves, fotografie polaroid transfer pe carton ocru 43x61 cm

Fotografii color şi negative, instant color film FUJI 8x10 cm

"Sequential Views from the Boat" series of 5 papers- Chinese ink, lavish, polaroid photo paper transfer Agrippina 43x61 cm

"Deepen Sequences for Better Understanding the Relationships of the Delta" series of 8 papers – calk pastel, Polaroid Photo Transfer Agrippina 43x61

"Directed Sequences: fire, water, air, reed" series of 4 papers - pastel and tempera Reeves, polaroid photo transfer on ocher cardboard 43x61 cm

color photos and negative, instant color film FUJI 8x10 cm

   
 

“Secvenţe aprofundate cu scopul de a înţelege mai bine raporturile din Deltă”

serie de 8 lucrări – Pastel cretat, fotografie polaroid transfer pe hîrtie Agrippina 43x61

Deepen Sequences for Better Understanding the Relationships of the Delta"

series of 8 papers – calk pastel, Polaroid Photo Transfer Agrippina 43x61

 

“ O altă privire asupra Deltei”

serie de 11 lucrări - Fotografie polaroid, FP100, digital print, tempera Reeves, laviu, tuş chinezesc pe hârtie Agrippina 43x61 cm

"Another Look at Delta"

series of 11 papers - Polaroid Photo, FP100, digital print, tempera Reeves, Chinese ink on paper Agrippina 43x61 cm

“Vederi secvenţiale din barcă”

serie de 5 lucrări- Tuş chinezesc, laviu, fotografie polaroid transfer pe hîrtie Agrippina 43x61 cm

"Sequential Views from the Boat"

series of 5 papers- Chinese ink, lavish, polaroid photo paper transfer Agrippina 43x61 cm

“Secvenţe direcţionate : foc, apă, aer, stuf”

 serie de 4 lucrări - pastel şi tempera Reeves, fotografie polaroid transfer pe carton ocru 43x61 cm

"Directed Sequences: fire, water, air, reed"

 series of 4 papers - pastel and tempera Reeves, polaroid photo transfer on ocher cardboard 43x61 cm

 
 

google translator